СТАТУТ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

«Розумне управління містом»


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «Розумне управління містом» (надалі – Громадська організація) створена відповідно до Конституції України, Закону України «Про громадські об’єднання» та інших нормативно-правових актів України.

1.2. Громадська організація створюється на невизначений термін.

1.3. Повна назва Громадської організації:

українською мовою – ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «Розумне управління містом»;

російською мовою – ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «Разумное управление городом»;

англійською мовою – «Rozumne upravlinnya mistom».

1.4. Скорочена назва Громадської організації: українською мовою – ГО «РозУМ».

Скорочена назва Громадської організації: англійською мовою – «RozUM».

1.5. Громадська організація здійснює свою  діяльність відповідно до  Конституції України, Закону  України «Про громадські об’єднання», «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», інших законодавчих  актів, а також цього Статуту (надалі — Статут).

1.6. Зміни та доповнення до Статуту вносяться за рішенням Загальних Зборів членів Громадської організації (далі за текстом – Загальних Зборів) та оформлюються у вигляді додатків до Статуту або Статут викладається у новій редакції.

1.7. Громадська організація набуває статусу юридичної особи з моменту її державної реєстрації, може мати банківські рахунки в установах банку, круглі печатки зі своїм найменуванням, штампи та інші реквізити.

1.8. Громадська організація може мати власну символіку (прапор, емблему, розпізнавальний знак), яка затверджується Правлінням Громадської організації та підлягає реєстрації відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань».

1.9. Громадська організація співпрацює з юридичними та фізичними особами, громадськими організаціями, державними органами в Україні і за кордоном з питань, передбачених  Статутом.

1.10. Управління діяльністю Громадської організації здійснюють її органи та посадові особи, склад і порядок обрання (призначення) яких визначається цим Статутом.

2. МЕТА (ЦІЛІ) НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

2.1. Основною метою Громадської організації є реалізація конституційних прав членів громадського об’єднання на місцеве самоврядування та безпосередню діяльність з управління та розвитку території м. Миколаєва, захисту прав і свобод членів об’єднання та інших громадян та юридичних осіб, задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних, культурних, екологічних та інших інтересів своїх членів, вплив на процеси формування соціально-економічної політики м. Миколаєва, об’єднання активної частини населення для участі в управлінні містом та делегування своїх членів до органів місцевого самоврядування.

2.2. Громадська організація утворюється і діє на принципах:

 • любові до рідного міста;
 • добровільності;
 • волонтерства;
 • самоврядності;
 • віри в краще майбутнє;
 • вільного вибору території діяльності;
 • рівності перед законом;
 • відсутності майнового інтересу в її членів;
 • прозорості, відкритості та публічності;
 • один за всіх – всі за одного;
 • поваги до особистої думки та гідності кожного члена Громадської організації;
 • колективності в роботі Громадської організації в поєднанні з особистою відповідальністю кожного члена Громадської організації за виконання своїх обов’язків та доручень;
 • виборності керівних органів Громадської організації;
 • періодичної звітності керівних органів перед членами Громадської організації;
 • самостійності Громадської організації у виборі не заборонених чинним законодавством України форм та методів роботи.

2.3. Цілями та напрямами Громадської організації є:

 • виконання суспільної потреби громади міста на мобілізацію активних громадян для участі в реалізації соціально-економічних програм розвитку м. Миколаєва;
 • створення для громадян міста механізму прямої демократії в питаннях розвитку та управління містом;
 • забезпечення організації системи управління, згідно з якою мешканці міста визначають пріоритети в плануванні та фінансуванні міських проектів, програм;
 • покращення соціально-економічного становища м. Миколаєва та його мешканців (покращення якості життя громадян);
 • навчання разом з членами громади міста демократичним принципам управління, захисту прав територіальної громади, організації контролю за органами місцевого самоврядування, свідомого волевиявлення під час виборчого процесу з подальшою реалізацією здобутих знань у життєдіяльності міста;
 • сприяння розумному використанню коштів бюджету міста Миколаєва;
 • вдосконалення системи управління містом за рахунок об’єднання та залучення активних громадян міста;
 • підвищення ролі громадян міста в місцевому самоврядуванні;
 • формування системи відносин, згідно з якою питання розвитку й управління м.Миколаєвом вирішуються виключно за участю мешканців міста;
 • представлення й захист законних інтересів своїх членів у встановленому чинним законодавством порядку в державних та громадських органах, внесення пропозицій до органів державної влади та місцевого самоврядування задля сприяння вирішенню соціальних та інших проблем громадян та юридичних осіб;
 • виховання у громадян м. Миколаєва поваги до рідного міста;
 • залучення громадян до політичних та громадських процесів у м. Миколаєві;
 • сприяння розвитку культури проживання та відповідальності за рідне місто;
 • сприяння захисту громадян;
 • координація діяльності членів Громадської організації для досягнення мети останньої;
 • виконання суспільної потреби мешканців міста на мобілізацію активних громадян для участі в формуванні та реалізації соціально-економічних програм розвитку міста Миколаєва;
 • здійснення просвітницької діяльності для мешканців міста з питань демократичних принципів управління, захисту прав територіальної громади, організації громадського контролю за діяльністю органів місцевого самоврядування, свідомого волевиявлення під час виборчого процесу, задля виховання культури участі у політичних та громадських процесах міста, формування відповідальності за розвиток міста;
 • сприяння представництву інтересів мешканців міста в органах місцевого самоврядування, підвищення їх ролі в місцевому самоврядуванні;
 • здійснення громадського контролю за врахуванням органами місцевого самоврядування пропозицій та зауважень громадськості, забезпечення прозорості та відкритості їх діяльності, а також дотримання нормативно-правових актів, спрямованих на запобігання та протидію корупції;
 • утворення спільних з органами місцевого самоврядування консультативно-дорадчих та експертних органів, рад, комісій, груп для забезпечення врахування громадської думки у формуванні та реалізації місцевої політики;
 • участь в розробленні та обговоренні проектів нормативно-правових актів, програм з питань, що стосуються формування стратегій  місцевого розвитку та соціально-економічного розвитку міста Миколаєва;
 • сприяння у формуванні дієвого механізму взаємодії суб’єктів господарювання, громадських організацій  підприємців,  об’єднань підприємців та органів  місцевого  самоврядування, органів місцевої виконавчої  влади,  на засадах партнерства, відкритості та прозорості, а також участь у формуванні та реалізації державної регуляторної політики на місцевому і державному рівні;
 • надання методичної і організаційно-технічної допомоги членам Громадської організації в питаннях організаційного розвитку;
 • організація юридичного та громадсько-політичного захисту членів Громадської організації у стосунках з органами державної влади, державними контролюючими та правоохоронними органами, іншими суб’єктами права;
 • у разі участі членів Громадської організації в місцевих виборах здійснення правової та іншої допомоги в реалізації виборчих прав та контроль за дотриманням виборчого законодавства суб’єктами виборчого процесу;
 • сприяння розвитку і зміцненню зв’язків з національними та міжнародними громадськими організаціями.

2.4. Для здійснення своєї мети та цілей Громадська організація у встановленому чинним законодавством порядку має право:

 • бути учасником цивільно-правових відносин, в тому числі укладати договори та набувати майнові та немайнові права відповідно до законодавства України;
 • вільно поширювати інформацію про свою діяльність, пропагувати свою мету (цілі);
 • звертатися у порядку, визначеному законом, до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб з пропозиціями (зауваженнями), заявами (клопотаннями), скаргами;
 • одержувати у порядку, визначеному законом, публічну інформацію, що знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації;
 • брати участь у порядку, визначеному законодавством, у розробленні проектів нормативно-правових актів, що видаються органами державної влади, органами місцевого самоврядування і стосуються сфери діяльності громадського об’єднання та важливих питань державного і суспільного життя;
 • брати участь у здійсненні державної регуляторної політики відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»;
 • брати участь у роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, що утворюються органами державної влади, органами місцевого самоврядування для проведення консультацій з громадськими об’єднаннями та підготовки рекомендацій з питань, що стосуються сфери їхньої діяльності;
 • проводити та замовляти проведення громадської антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів, подавати за результатами експертизи пропозиції до відповідних органів державної влади;
 • здійснювати громадський контроль за виконанням законів у сфері запобігання і протидії корупції, у порядку, визначеному законодавством;
 • здійснювати розробку проектів рішень та проводити громадську експертизу проектів рішень;
 • розробляти проекти та програми, спрямовані на захист прав та інтересів членів Громадської організації та мешканців міста Миколаєва;
 • на добровільних засадах засновувати організації, в тому числі міжнародні, укладати угоди про співробітництво і взаємодопомогу;
 • підтримувати прямі міжнародні контакти з організаціями громадян інших країн, укладати відповідні угоди та брати участь у міжнародних заходах з питань діяльності Громадської організації, що не суперечать міжнародним зобов’язанням України;
 • засновувати засоби масової інформації;
 • здійснювати просвітницьку та учбово-методичну діяльність;
 • організовувати та проводити неприбуткові освітні, культурні та спортивні заходи, зустрічі з відомими політичними діячами, митцями, вченими, підприємцями, з метою сприяння розширенню світогляду та всілякого особистісного розвитку людини;
 • брати участь у політичній діяльності, проводити мирні зібрання (збори, мітинги, демонстрації тощо) в межах чинного законодавства України;
 • висвітлювати свою діяльність через засоби масової інформації та інтернет-мережу;
 • здійснювати інші права та вчиняти дії в межах чинного законодавства України та відповідно до цього Статуту;

2.5. Громадська організація може реалізовувати свою мету (цілі) шляхом укладення з іншими громадськими об’єднаннями, органами державної влади та органами місцевого самоврядування, професійними спілками, об’єднаними громадами, ОСББ, ОСН, громадськими об`єднаннями, об`єднаннями в соціальних мережах, групами людей, клубами, фанами, профспілками та іншими підприємствами, установами, організаціями будь-якої форми власності, на добровільних засадах угод про співробітництво та/або взаємодопомогу, в тому числі шляхом утворення громадських спілок, а також в інший спосіб, не заборонений законом.

3. ЧЛЕНСТВО В ОРГАНІЗАЦІЇ, ПОРЯДОК НАБУТТЯ Й ПРИПИНЕННЯ ЧЛЕНСТВА В ОРГАНІЗАЦІЇ, ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ

3.1. Членство в Громадській організації є добровільним. Членами Громадської організації є громадяни України, які досягли 14 років та висловили бажання бути членами Громадської організації, згодні з положеннями даного Статуту та в установленому цим Статутом порядку прийняті до складу членів Громадської організації.

Кожна особа має право добровільно у будь-який час у порядку, встановленому Статутом, припинити членство (участь) у Громадській організації, шляхом подання письмової заяви до Голови правління Громадської організації. Членство в громадському об’єднанні припиняється з дня подання такої заяви та не потребує додаткових рішень. З того самого дня припиняється перебування члена Громадської організації на будь-яких виборних посадах у Громадській організації.

Дія абзацу другого даного пункту Статуту не поширюється на членів Громадської організації «Розумне управління містом», обраних на посади керівника Громадської організації «Розумне управління містом» чи заступника такого керівника. Членство в Громадській організації зазначених керівників припиняється з дня, наступного за днем обрання нового керівника чи його заступника.

3.2. Питання про прийом до членів Громадської організації вирішується на засіданні Правління Громадської організації на підставі письмової заяви особи на ім’я Голови Правління та рекомендацій діючих членів Громадської організації «Розумне управління містом». Якщо кандидат не має рекомендацій діючих членів Громадської організації «Розумне управління містом», то він повинен пройти кандидатський термін один місяць від дати позитивного розгляду заяви. Рішення про прийняття приймається простою більшістю голосів на засіданні Правління. Особа може бути прийнята до членів Громадської організації також на Загальних Зборах членів Громадської організації.

3.3. Члени Громадської організації мають право:

 • обирати і бути обраними до складу статутних органів Громадської організації;
 • брати участь в управлінні справами в Громадській організації в порядку, визначеному в установчих документах Громадської організації;
 • обговорювати на зборах і засіданнях статутних органів Громадської організації, до складу яких вони обрані, питання роботи Громадської організації, вносити пропозиції, висловлювати свою думку й відстоювати її на стадії дискусії, до прийняття рішення більшістю;
 • отримувати інформацію про діяльність Громадської організації, у тому числі про прийняті Громадською організацією рішення та здійснені заходи, за умови захисту конфіденційної інформації та персональних даних;
 • звертатись до керівних органів Громадської організації з заявами, зверненнями та отримувати відповідь на них;
 • оскаржувати рішення, дії, бездіяльність керівних органів Громадської організації;
 • звертатися до Громадської організації за допомогою у захисті своїх законних прав та інтересів як члена Громадської організації;
 • вийти зі складу Громадської організації в порядку та на умовах, передбачених установчими документами.

3.4. Члени Громадської організації зобов’язані:

 • виконувати вимоги Статуту і рішення керівних органів Громадської організації;
 • забезпечувати відповідно до умов цього Статуту повне за обсягом та своєчасне за строком виконання прийнятих на себе обов’язків;
 • брати участь у роботі з досягнення мети та завдань Громадської організації;
 • брати участь у роботі органів, комісій та комітетів Громадської організації через своїх представників;
 • піклуватися про авторитет Громадської організації, не вчиняти дій, які можуть завдати шкоди діяльності чи репутації Громадської організації;
 • не розголошувати конфіденційну інформацію про діяльність Громадської організації;
 • виступаючи від імені Громадської організації, висловлювати лише офіційну позицію Громадської організації, визначену її рішеннями, прийнятими у встановленому порядку;
 • сплачувати вступні, членські та цільові внески у порядку та розмірі, що передбачені Статутом та рішеннями керівних органів.

3.5. Член Громадської організації може бути членом іншої громадської організації чи політичної партії. Члени організації не мають права передавати третім особам повністю чи частково свої права та обов’язки за цим Статутом без попередньої згоди з Правлінням організації.

3.6. Член Громадської організації, який не виконує або неналежним чином виконує вимоги та положення цього Статуту або перешкоджає своїми діями досягненню мети організації, про що є підтвердження, може бути виключений з даної Громадської організації. Питання про виключення з Громадської організації вирішується на засіданні Правління Громадської організації і приймається простою більшістю голосів.

3.7. Виключений з Громадської організації має право оскаржити рішення Правління Громадської організації у двомісячний термін шляхом подання відповідної скарги до Контрольної Комісії Громадської організації. Скарга розглядається в термін, не більший за два місяці з дня її надходження.

3.8. Член Громадської організації припиняє своє членство:

3.8.1. За власним бажанням шляхом подання членом Громадської організації особистої письмової заяви на ім’я Голови Правління Громадської організації про припинення свого членства у Громадській організації;

3.8.2. У разі надходження заяви від голови Правління або не менше ніж п’яти членів Громадської організації про висловлення обґрунтованої недовіри члену Громадської організації у зв’язку з:

 • неучастю в діяльності Громадської організації, регулярним невиконанням рішень керівних органів Громадської організації;
 • скоєнням дій, спрямованих на підрив авторитету Громадської організації, спричинення їй моральної чи матеріальної шкоди;
 • грубими порушеннями принципів етичного кодексу членів Громадської організації;
 • несплатою членських внесків;
 • настанням/виявленням інших суттєвих обставин, які перешкоджають членству в Громадській організації.

3.9. Рішення про зміни у складі Громадської організації приймаються на черговому засіданні Правління Громадської організації та оформлюються протоколом.

3.10. У випадку виходу члена з Громадської організації майно або кошти, внесені ним для здійснення діяльності Громадської організації, у тому числі у вигляді вступних та членських внесків, не повертаються.

4. СТАТУТНІ КЕРІВНІ ОРГАНИ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ: ПОРЯДОК ЇХ УТВОРЕННЯ, СТРУКТУРА Й ПОВНОВАЖЕННЯ

4.1. Статутними керівними органами Громадської організації є:

 • Загальні Збори членів (Загальні збори);
 • Правління;
 • Голова Правління (Голова організації);

Загальні Збори

4.2. Найвищим органом управління Громадської організації є Загальні Збори членів Громадської організації, які вирішують усі основні питання її діяльності. До виняткової компетенції Загальних Зборів належить:

 • прийняття Статуту та внесення до нього змін і доповнень;
 • обрання Голови Правління Громадської організації;
 • визначення кількісного складу Правління Громадської організації;
 • обрання особового складу Правління Громадської організації;
 • обрання складу Контрольної Комісії Громадської організації;
 • заслуховування звітів Голови Правління та Контрольної Комісії Громадської організації;
 • визначення основних напрямків, форм та методів діяльності Громадської організації, затвердження довгострокових програм її діяльності;
 • прийняття відставки виборних посадових осіб Громадської організації шляхом заслуховування їхніх заяв про відставку;
 • призупинення чи скасування рішень будь-яких керівних органів, осіб та прийняття таких питань до розгляду, винесення відповідного рішення;
 • делегування своїх повноважень іншим керівним органам постійно або на визначений термін;
 • призупинення повноважень керівних органів постійно або на визначений термін;
 • прийняття рішення про припинення діяльності Громадської організації;

4.3. Кожен член Громадської організації має один голос на Загальних Зборах.

4.4. Загальні Збори можуть бути черговими та позачерговими. Місце, час проведення Загальних Зборів та проект порядку денного затверджуються Правлінням.

4.5. Чергові Загальні Збори скликаються Правлінням не рідше одного разу на календарний рік.

4.6. Позачергові Загальні Збори  може ініціювати Голова Правління Громадської організації особисто, або не менш як 50% членів складу Правління Громадської організації, або не менш як 50% загальної кількості членів Громадської організації. Вимоги щодо позачергового проведення Загальних Зборів оформлюються у вигляді заяви, яка підписується ініціаторами проведення позачергових Загальних Зборів та направляється Правлінню. У вимогах повинні вказуватись питання, які будуть розглядатись на позачергових Загальних Зборах. Рішення про проведення позачергових Загальних Зборів  приймається Правлінням не пізніше ніж через 5 днів після отримання такої заяви.

4.7. Правління повідомляє членів Громадської організації про проведення Загальних Зборів  не пізніше, ніж за 10 (десять) робочих днів до дати їх проведення із зазначенням місця, часу проведення і порядку денного, шляхом надсилання SMS- або e-mail-повідомлення.

4.8. Загальні Збори  вважаються правомочними, якщо на них присутні не менше 50% членів Громадської організації.

4.9. Головує на Загальних Зборах Голова Правління або, за його дорученням, один із членів Правління.

4.10. Рішення на Загальних Зборах приймаються шляхом відкритого голосування після обговорення відповідних питань, простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів Громадської організації. Кожен член Громадської організації має один голос на Загальних Зборах.  У випадку рівного розподілу голосів голос Голови Правління (головуючого) є вирішальним.

4.11. Для вирішення питань, пов’язаних зі зміною Статуту, реорганізації чи припинення діяльності Громадської організації, відкликання з посади Голови Правління а також щодо відчуження майна на суму, що становить п’ятдесят і більше відсотків майна Громадської організації потрібна більшість у 75% голосів присутніх учасників Загальних зборів Громадської організації.

4.12. З питань, не включених до порядку денного, рішення можуть прийматися тільки за згодою членів Громадської організації, присутніх на Загальних Зборах.

4.13. Рішення Загальних Зборів оформлюється протоколом, який підписують головуючий та секретар Загальних Зборів.

Правління Громадської організації

4.14. У період між Загальними Зборами постійно діючим керівним органом (органом управління) є Правління Громадської організації. Правління вживає всіх необхідних заходів з метою здійснення мети та цілей Громадської організації, здійснює організацію виконання рішень Загальних Зборів, а також вирішує питання, що не належать до виняткової компетенції Загальних Зборів.

4.15. Правління складається з Голови, Першого заступника, заступників та членів Правління, які є членами Громадської організації. Кількісний та особовий склад Правління визначається Загальними Зборами. Строк повноважень Правління Громадської організації – 5 (п’ять) років.

4.16. Засідання Правління проводяться за ініціативою Голови Правління, але не рідше ніж 1 (один) раз на три місяці. Засідання Правління вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь більше половини від загального складу Правління.

4.17. Рішення Правління приймаються більшістю голосів присутніх на засіданні. Протоколи засідань Правління підписуються Головою Правління, а у разі його відсутності – Першим заступником. Також голосування членів Правління може здійснюватися за допомогою засобів зв’язку. У випадку рівного розподілу голосів голос Голови Правління (головуючого) є вирішальним.

4.18. Повноваження Правління:

 • затвердження регламенту роботи Громадської організації, положень про Правління, Раду Громадської організації, Виконавчий комітет та інших положень, про членство, про внески, про Контрольну Комісію, про символіку, а також змін і доповнень до них;
 • прийняття рішення щодо реалізації рішень Загальних Зборів, визначення шляхів їх впровадження;
 • заснування окремих підрозділів, комісій, комітетів інших робочих органів Громадської організації, як тимчасових, так і постійно діючих, які є підконтрольними та підзвітними Правлінню, розроблення і затвердження Положень про них, а також змін і доповнень до них;
 • заснування окремих юридичних осіб та затвердження статутів, а також прийняття рішення про їх припинення;
 • розроблення стратегічних напрямків, планів зовнішньої та внутрішньої діяльності Громадської організації, забезпечення їх виконання, підготовка відповідних пропозицій для розгляду на Загальних Зборах;
 • розроблення і затвердження поточних планів діяльності Громадської організації, форми діяльності та заходів, необхідних для їх виконання;
 • здійснення підготовки та проведення Загальних Зборів;
 • звітування щодо проведеної роботи на чергових Загальних Зборах;
 • встановлення правил прийому членів до Громадської організації, прийняття рішень про набуття та припинення членства (участі) особи в Громадської організації;
 • визначення розміру та порядку сплати вступних, цільових та членських внесків;
 • реалізація права власності Громадської організації на належні їй кошти та майно шляхом покладення конкретних функцій з господарського управління цими коштами та майном на інші керівні органи у відповідності до цього Статуту;
 • розгляд кошторису надходжень і витрат (бюджету) Громадської організації на наступний рік, змін і доповнень до нього, а також річного фінансового звіту за результатами діяльності Громадської організації;
 • розгляд і затвердження бюджету Громадської організації;
 • прийняття рішення про участь Громадської організації у спілках, асоціаціях та організаціях та вихід із них;
 • прийняття декларацій, резолюцій, звернень, заяв тощо;
 • вирішення інших питань відповідно до Статуту та рішень Загальних Зборів.

4.19. Позачергове засідання Правління скликається за вимогою Голови Правління або не менше 1/2 членів Правління. Вимоги щодо проведення позачергового засідання Правління оформлюються у вигляді заяви, яка підписується ініціаторами проведення позачергового засідання Правління. Заява направляється Голові Правління. У вимогах повинні вказуватись питання, які будуть розглядатись на позачерговому засідання Правління.

4.20. Порядок денний засідання Правління формується згідно з планом роботи Правління та за пропозиціями членів Правління. Пропозиції до порядку денного засідання Правління можуть бути внесені членами Правління до секретаря обов’язково у електронному вигляді не пізніше, як за 3 (три) робочих дні до проведення засідання.

4.21. Виконавчий комітет повідомляє членів Правління про проведення засідання не пізніше, ніж за 3 (три) робочих дні до дати їх проведення із зазначенням місця, часу проведення і порядку денного.

4.22. Головує на засіданнях Голова Правління або, в разі його відсутності чи за його дорученням, Перший заступник голови правління.

4.23. Допускається прийняття рішення Правління шляхом  опитування. В цьому випадку проект рішення розсилається членам Правління за допомогою електронних засобів зв’язку. Члени Правління протягом 3-х робочих днів мають повідомити в такий же засіб голову Правління про своє рішення.

4.24.    Рішення Правління оформлюються протоколом, який підписують головуючий на засіданні та секретар засідання.

Голова Правління

4.25. У період між Загальними Зборами й засіданнями Правління поточною діяльністю Громадської організації керує Голова Правління (Голова організації). Голова Правління обирається Загальними Зборами, не менше ніж 75 % присутніх на Загальних Зборах членів. Термін повноважень Голови Правління — 5 (п’ять) років.

4.26. Голова Правління:

 • організовує виконання рішень Загальних Зборів, Правління та інформує про прийняті ним рішення;
 • організовує роботу Правління й головує на його засіданнях;
 • представляє Громадську організацію у відносинах із державними органами, підприємствами, установами, організаціями, окремими громадянами, а також у міжнародних зв’язках;
 • без доручення діє від імені Громадської організації;
 • видає від імені Громадської організації довіреності у межах повноважень;
 • укладає та підписує договори, угоди та інші документи, видає доручення й накази, відкриває та закриває рахунки в установах банків;
 • видає розпорядження, які обов’язкові до виконання членами Громадської організації;
 • одноосібно призначає Першого заступника та заступників Голови Правління, розробляє та затверджує функціональні обов’язки між ними;
 • звітує про виконану роботу Правління перед Загальними Зборами;
 • здійснює інші дії щодо організації роботи Правління та забезпечення поточної діяльності Громадської організації, не віднесені до компетенції Загальних зборів та Правління.

4.27. Голова правління має право добровільно скласти з себе повноваження, про що він оголошує на засіданні Загальних Зборів. Загальні Збори приймають відставку Голови шляхом заслуховування його заяви про відставку. Добровільна відставка Голови не має наслідком припинення його членства в Громадській організації.

4.28. У випадку відсутності Голови Правління його обов’язки виконує Перший заступник, а у випадку відсутності Першого заступника – обов’язки виконує один з заступників (інша уповноважена особа), на підставі розпорядження, прийнятого Головою Правління.

4.29. У випадку одночасної неможливості виконання Головою Правління та його заступниками своїх повноважень, Правління обирає з числа своїх членів виконуючого обов’язки Голови Правління на строк, який може виявитися необхідним у зв’язку з такою неможливістю, або до обрання нового Голови Правління.

Рада Громадської організації

4.30. Рада Громадської організації – постійно діючий дорадчо-представницький орган Громадської організації. Положення про Раду Громадської організації, її склад  формується та затверджується на підставі рішення правління. Строк повноваження членів Ради – 1 (один) рік, крім випадків, визначених в пп. 3.7.

4.31. Формування складу Ради Громадської організації проводиться за принципом:

 • члени Ради, які є спеціалістами або експертами в окремих галузях та сферах діяльності;
 • члени Ради, які є представниками окремих районів та мікрорайонів м. Миколаєва;
 • члени Ради, які є представниками організованих формальних та неформальних груп населення м. Миколаєва;
 • члени Ради, які мають ексклюзивні ідеї та пропозиції щодо їх реалізації на користь Громадської організації.

4.32. Робота Ради Громадської організації проводиться шляхом проведення засідань та індивідуально.

4.33. Засідання Ради проводиться не менше 1 разу на 3 місяці, а також невідкладно згідно зі зверненням Голови правління, його заступників або 30% членів Ради Громадської організації. Під час засідання Ради ведеться протокол засідання. За результатами засідання приймаються рішення Ради у вигляді рекомендацій для їх подальшого розгляду правлінням. Засідання Ради Громадської організації вважаються правомочними, якщо на них присутні не менше трьох її членів.

4.34. Керівництво та управління Радою проводиться головою Ради Громадської організації, який є Першим заступником Голови Правління Громадської організації та призначений його розпорядженням.

4.35. Рада розглядає і ухвалює рішення за різними  напрямками життєдіяльності м.Миколаєва.

Контрольна Комісія

4.36. Контрольна Комісія – дорадчо-представницький орган Громадської організації, здійснює безпосередній контроль за дотриманням Статуту Громадської організації членами Громадської організації, Правлінням та Головою Правління Громадської організації. Склад Контрольної Комісії та Голову обирають Загальні Збори. Строк повноважень Контрольної Комісії Громадської організації складає 5 (п’ять) років. Контрольна комісія підзвітна Загальним Зборам.

4.37. Повноваження Контрольної Комісії:

 • здійснення контролю за дотриманням Статуту керівними органами Громадської організації та її членами, вимог Статуту та інших нормативних документів Громадської організації;
 • організація перевірки діяльності Громадської організації не рідше одного разу на рік;
 • підготовка та подання результатів перевірок на засідання Загальних Зборів;
 • звітування про виконану роботу Контрольної Комісії перед Загальними Зборами.

4.38. Засідання Контрольної Комісії Громадської організації вважаються повноважними, якщо на них присутні більше половини її членів.

4.39. Усі рішення на засіданнях Контрольної Комісії ухвалюються простою більшістю голосів. Рішення, що приймаються Контрольною Комісією, оформлюються протоколом, який підписує Голова Контрольної Комісії.

Виконавчий орган Громадської організації – Виконавчий комітет

4.40. Виконавчий комітет – дорадчо-представницький постійно діючий орган, який виконує рішення  керівних органів Громадської організації, для досягнення цілей та завдань, що стоять перед Громадською організацією.

4.41. Виконавчий комітет очолює виконавчий директор, який призначається та звільнюється рішенням Голови правління Громадської організації.

4.42. Повноваження Виконавчого директора Громадської організації визначені Положенням про виконавчий комітет, затвердженим Правлінням. Зокрема, Виконавчий директор:

 • проводить організацію з підготовки проведення засідань Правління та Загальних Зборів;
 • здійснює виконання рішень керівних органів Громадської організації, представляє Громадську організацію у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами та організаціями з питань фінансово-господарської діяльності;
 • подає на підпис Голові правління проекти рішень, розпоряджень, звернень, проекти пропозицій Голови правління, листів та інших документів;
 • вносить Голові правління пропозиції щодо призначення на посади, звільнення з посад членів Виконавчого комітету;
 • забезпечує координацію роботи структурних підрозділів Громадської організації;
 • забезпечує координацію роботи консультативних, дорадчих та інших утворених допоміжних органів, їх взаємодію;
 • організовує та несе відповідальність за виконання рішень керівних органів Громадської організації;
 • здійснює оперативне управління майном та коштами Громадської організації у межах своїх повноважень;
 • відкриває рахунки в банківських установах;
 • має право фінансового підпису;
 • організовує, звітує та несе відповідальність за фінансову, грошову, господарську діяльність Громадської організації.

4.43. Виконавчий комітет здійснює свою діяльність згідно з Положення про виконавчий комітет, затвердженим правлінням Громадської організації.

5. ПОРЯДОК ЗВІТУВАННЯ ТА ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ ТА БЕЗДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИХ ОРГАНІВ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

5.1. Порядок звітування керівних органів:

 • Голова Правління, члени Правління Громадської організації не рідше одного разу на рік звітують перед членами Громадської організації на Загальних Зборах. Попередньо, а саме за сім календарних днів до дня проведення Загальних Зборів, звіти Голови Правління та членів Правління Громадської організації подаються для ознайомлення до Контрольної Комісії Громадської організації;
 • після звітів Голови Правління та членів Правління Громадської організації свій висновок оголошує Контрольна Комісія Громадської організації.

5.2. Порядок оскарження рішень, дій та бездіяльності керівних органів:

 • право оскарження рішень, дій та бездіяльності керівних органів Громадської організації мають члени Громадської організації;
 • оскарження рішень, дій та бездіяльності посадових осіб Громадської організації з особистих немайнових прав не обмежується будь-якими строками позовної давності, а для оскарження рішень з питань, що зачіпають майнові права, строк позовної давності складає три роки;
 • Загальні Збори за відповідно поданою скаргою можуть переглянути власні рішення та рішення, дії, бездіяльність інших керівних органів Громадської організації;
 • наступному перегляду рішення Загальних Зборів не підлягають та можуть бути оскаржені лише в судовому порядку.

6. ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ, ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВІДОКРЕМЛЕНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

6.1. Громадська організація може мати відокремлені підрозділи, які не є юридичними особами та утворюються за рішенням Правління  Громадської організації.

6.2. Відокремлені підрозділи Громадської організації у своїй діяльності керуються Статутом Організації.

6.3. Керівники відокремлених підрозділів Громадської організації призначаються Правлінням строком на 2 роки і діють на підставі довіреності. Керівники відокремлених підрозділів повинні бути членами Громадської організації.

6.4  Відокремлені підрозділи мають наступні повноваження:

 • представляють Громадську організацію у межах території, на яку поширюються їх повноваження;
 • реалізують статутні мету та завдання Громадської організації у межах території, на яку поширюються їх повноваження, згідно наданих рішенням загальних зборів повноважень;
 • проводять роботу по залученню нових членів (учасників) з використанням засобів, не заборонених законодавством України.

6.5.  Керівник відокремленого підрозділу має право:

 • приймати рішення про використання назви та символіки Громадської організації для реалізації завдань Громадської організації;
 • звертатися до керівних органів Громадської організації щодо отримання допомоги у реалізації завдань Громадської організації;
 • бути присутнім на засіданні Правління Громадської організації (без права голосу);
 • звертатися із клопотаннями до керівних органів Громадської організації.

6.6. Керівник відокремленого підрозділу зобов’язаний:

 • дотримуватися вимог Статуту Громадської організації;
 • виконувати законні та прийняті в межах вимог Статуту Громадської організації рішення керівних органів Громадської організації;
 • не допускати дій, спрямованих на порушення честі, гідності членів (учасників) Громадської організації.

6.7. Діяльність відокремленого підрозділу може бути припинено шляхом його закриття за рішенням Правління Громадської організації.

6.8. Про закриття відокремленого підрозділу Громадська організація повідомляє уповноважений орган з питань державної реєстрації відповідно до вимог чинного законодавства України.

6.9. Майно та кошти, які були закріплені за відокремленим підрозділом, після припинення його діяльності передаються безпосередньо до відання Правління до прийняття рішення щодо розподілу майна та коштів Загальними зборами Громадської організації.

7. МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ

7.1. Громадська організація у відповідності до своїх статутних цілей має право на здійснення міжнародних зв’язків та діяльності у порядку, передбаченому цим Статутом та чинним законодавством України.

7.2. Міжнародна діяльність Громадської організації здійснюється шляхом участі в міжнародних проектах, роботі міжнародних організацій, а також в інших формах, що не суперечать законодавству України, нормам і принципам міжнародного права.

7.3. При здійсненні міжнародної діяльності Громадська організація користується повним обсягом прав і обов’язків юридичної особи.

7.4. Громадська організація:

 • організовує обмін делегаціями, організовує за участю іноземних партнерів турніри, змагання, конференції, виставки, ярмарки, відряджає своїх представників для участі у відповідних заходах за межами України;
 • проводить спільно з іноземними організаціями дослідження у відповідності з напрямками своєї діяльності, публікує їхні результати;
 • реалізовує інші спільні програми та проекти за участю іноземних партнерів та міжнародних організацій, що не суперечить чинному законодавству України.

7.5. Громадська організація має право витрачати кошти на задоволення мети та напряму діяльності Громадської організації, які можуть мати вияв у таких напрямах: надання міжнародної допомоги, покриття представницьких витрат (прийняття і відправку делегацій, витрати на перекладачів, оплату рахунків тощо), відправляти в оплачувані відрядження закордон як своїх постійних працівників, так і залучених спеціалістів як представників організації для участі в освітніх та спортивних заходах, участі в конференціях тощо з урахуванням вимог чинного законодавства.

8. ДЖЕРЕЛА НАДХОДЖЕННЯ І ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ТА ІНШОГО МАЙНА ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ. ПОРЯДОК ЗВІТНОСТІ, КОНТРОЛЮ, ЗДІЙСНЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ТА ІНШОЇ КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, НЕОБХІДНОЇ ДЛЯ ВИКОНАННЯ СТАТУТНИХ ЗАВДАНЬ

8.1. Громадська організація є непідприємницьким товариством. Для здійснення своїх програмних та статутних цілей і завдань у власності Громадської організації можуть бути кошти, цінні папери, майнові та немайнові права, матеріальні та нематеріальні активи, обладнання, транспорт, інші засоби та майно, набуття яких не забороняється чинним законодавством України.

8.2. Громадська організація самостійно й незалежно здійснює права володіння, користування та розпорядження належним їй майном, коштами, майновими та немайновими правами через свої статутні органи в межах їх компетенції.

8.3. Майно Громадської організації складається з коштів або майна, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань, внесків членів Громадської організації; пасивних доходів; дотації або субсидії з державного чи місцевих бюджетів, а також з державних цільових фондів, фінансової підтримки програм (проектів, заходів) Громадської організації за рахунок коштів державного і місцевих бюджетів, від виконання державного замовлення; благодійної, гуманітарної та технічної допомоги, в тому числі відповідно до міжнародних договорів України; набуті в результаті підприємницької діяльності Громадської організації, підприємницької діяльності створених нею юридичних осіб (товариств, підприємств); доходів від основної діяльності Громадської організації відповідно до цього Статуту та законодавства; майном, придбаним за рахунок власних коштів, чи набутих на інших підставах, не заборонених законом.

8.4. Доходи (прибутки) або майно  Громадської організації чи їх частина не підлягають розподілу між її засновниками (учасниками), членами Громадської організації, працівниками (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членами органів управління та іншими пов’язаними з ними особами.

8.5. Доходи (прибутки) та майно  Громадської організації  використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Громадської організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених цим Статутом.

8.6. Громадська організація  несе відповідальність за своїми зобов’язаннями усім належним їй на праві власності майном. Громадська організація не несе відповідальності за зобов’язаннями членів. Члени не несуть відповідальності за зобов’язаннями Громадської організації, якщо інше не передбачено законом.

8.7. Громадська організація зобов’язана вести бухгалтерський облік, статистичну, податкову, фінансову звітність, бути зареєстрованою в органах фіскальної служби та вносити до бюджету податки і збори у порядку і розмірах, передбачених законодавством. Громадська організація зобов’язана зберігати не менше п’яти років усі необхідні облікові документи стосовно внутрішніх та міжнародних операцій.

8.8. Державний нагляд та контроль за дотриманням закону Громадською організацією  здійснюють органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування у порядку, визначеному законодавством України.

9. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ. ВИРІШЕННЯ МАЙНОВИХ ПИТАНЬ, ПОВ’ЯЗАНИХ З ЇЇ ЛІКВІДАЦІЄЮ

 9.1. Припинення діяльності Громадської організації здійснюється за рішенням Громадської організації, прийнятим Загальними зборами, шляхом саморозпуску або реорганізації, чи за рішенням суду про заборону (примусовий розпуск) громадського об’єднання.

9.2. Припинення діяльності громадського об’єднання зі статусом юридичної особи має наслідком припинення юридичної особи.

9.3. Громадська організація має право у будь-який час прийняти рішення про припинення своєї діяльності (саморозпуск).

9.4. Рішення про саморозпуск Громадської організації  приймається Загальними зборами, якщо за це проголосували не менш як три четвертих присутніх учасників. Загальні збори створюють ліквідаційну комісію для проведення дій щодо припинення громадської організації як юридичної особи, а також приймають рішення щодо використання коштів та майна громадського об’єднання після його припинення відповідно до статуту.

9.5. Реорганізація Громадської організації здійснюється за рішенням Загальних Зборів, якщо за це проголосувало не менше три четвертих присутніх учасників Загальних зборів шляхом злиття, поділу, приєднання або перетворення.

9.6. Порядок та правові наслідки припинення діяльності Громадської організації шляхом саморозпуску, реорганізації або заборони (примусового розпуску) Громадської організації визначається відповідно до цього Статуту та чинного законодавства України.

9.7.У разі припинення Громадської організації у результаті її ліквідації (саморозпуску, примусового розпуску) чи реорганізації (злиття, поділу, приєднання або перетворення) її активи повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу бюджету.

10. ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ

 10.1. Порядок внесення змін до статуту визначається статутом та чинним законодавством України.

10.2. Зміни до цього Статуту затверджуються рішенням Загальних Зборів, якщо за це проголосували не менше як 3/4 присутніх учасників Загальних Зборів. Про зміни, що вносяться в статутні документи, повідомляється уповноважений орган з питань реєстрації.